Hållbart företagande/CSR

 

Vad är egentligen hållbartföretagande/CSR?
Svårt att komma igång med hållbarhetsarbetet?

 

CSR – integrerat hållbarhetsarbete – tydliggör helheten

CSR, Corporate Social Responsibility, är den engelska termen för att arbeta medvetet med att ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället. I svenskan är det översatt till  hållbart företagande som ett samlingsnamn för att integrera social, miljömässig, ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Genuint hållbarhetsarbete innebär att ta ansvar för företagets alla värdeskapande aktiviteter, oavsett var de sker. Grunden för att kunna ta detta ansvar är att tydligt identifiera och formulera verksamhetens vision, värdegrund och mål. Alla perspektiven på hållbarhet behöver rymmas i affärsidén.

 

Ett steg i taget i rätt riktning
En bra start kan vara att identifiera goda insatser och aktiviteter ni redan gör. Att kommunicera dem ökar förståelsen för hållbarhet och stärker företagets självbild och varumärke, både som arbetsgivare och gentemot omgivningen.

Systematiskt hållbarhetsarbete ger er en tydlig riktning för att minska negativ påverkan och öka positiv påverkan. Det möjliggör snabbare beslut, kortare ställtider och nöjdare medarbetare. Då är företaget också redo att hitta nya samarbetspartners och att möta uttalade hållbarhetskrav från nya kunder och marknader.

 

Vi visar vägen
Adlignum har mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor och kan bistå med att utveckla hållbarhet som en del i er kärnverksamhet. Vi börjar alltid med att ta resa på ert nuläge, vad görs idag, var finns utmaningarna? Hela förändringsarbetet utgår från era förutsättningar.

Vi har också ett nära samarbete med flera andra företag, som erbjuder närliggande tjänster inom hållbarhetsområdet. Adlignum ingår i hållbarhetsteamet.

 

Exempel på tjänster inom hållbarhet:

 • Att komma igång med hållbarhetsarbetet
 • Nulägesanalys
 • Hjälp att ta fram vision, värderingar, affärsidé
 • Innovation för hållbarhet
 • Ledningssystem för hållbarhet (t ex ISO 26000)
 • Verifiering av ISO 26000
 • Riskhantering
 • Att ta ansvar för leverantörskedjan
 • Leverantörer i utvecklingsländer
 • Hållbara affärsmodeller
 • Cirkulär affärsmodell
 • Utbildning av ledningsgrupper, personal, leverantörer

HÅLLBARHETSTEAMET / CSR SMÅLAND

Adlignum är en del av grundarna till hållbarhetsteamet, som erbjuder en bred samlad kompetens inom hållbarhet. Vi är också grundare till den ideella föreningen CSR Småland, vars mål är att Smålands näringsliv ska integrera miljömässiga och sociala aspekter i sin affärsutveckling.

REFERENS

”Hållbarhetsarbetet i vårt företag har utvecklat både oss som företag och våra affärer. Att som ledningsgrupp få jobba med en coach har varit direkt avgörande i att forma företagets långsiktiga hållbarhets strategier och ge nya tankar och perspektiv.”

 

Bernt-Arne Winberg, VD Hagagruppen, Bottnaryd

Arbetet med Hagagruppen  har inneburit att de har identifierat vision, värderingar och implementerat hållbarhet i sin affärsmodell.