OM OSS

Vi brinner för  hållbar affärsutveckling, konkurrenskraft och nya marknader. Vi vill se innovationer som leder till en bättre värld, nya partnerskap och ett ansvarstagande ledarskap. Vi verkar inom coaching, hållbarhet och internationella affärsmässiga partnerskap.

Vårt mål: Din utveckling

Vi på Adlignum vill bli din partner i strävan att bli konkurrenskraftig genom att optimera era resurser och implementera en hållbar strategi. Vi använder coaching som metod och det innebär att vi hjälper dig som kund att hitta svaren. Det brukar bli en riktigt intressant utvecklingsresa.

Manpan Nigeria MBCI winter challenge review

Din potential

Din kapacitet är stor, tillsammans kan ni åstadkomma något större. Ditt företags dolda resurser är stora, tillsammans med dina medarbetares resurser blir ni oslagbara. Vårt jobb är att skapa förutsättningar att hitta er fulla kapacitet och använda era resurser optimalt. Att hjälpa andra att lyckas är det bästa vi vet!

Våra kompetensområden: Dina möjligheter

Vi coachar företag att bli konkurrenskraftiga, effektiva och innovativa. Att bistå kunder att utveckla hållbarhet som en del i sin kärnverksamhet, är det roligaste vi vet! Vi erbjuder också möjlighet att komma in på den afrikanska marknaden och få tillgång till den afrikanska tillväxten. Vi skapar förutsättningar så många positiva effekter för så många som möjligt vid varje uppdrag. Vårt nätverk består av globala och lokala företag och organisationer och vi kombinerar kompetenser och personer för bästa resultat för våra kunder.

Jenny Jakobsson

Adlignum AB

VD och ägare

+46 725 610104

jenny(at)adlignum.se

Våra Områden

Coaching

Vi har sett kraften i att använda coaching som metod för personlig utveckling, organisationsutveckling och samhällsutveckling. En coach tar er från en plats där ni är nu till den plats ni vill vara i framtiden. Coachen är en facilitator, inte en rådgivare. Coachens uppdrag är att hitta all potential i alla som coachas. Det är i mötet med andra vi kan växa. En coach ställer frågor som ingen annan ställer. Vi har själva fått aha-upplevelsen i coaching och vill förmedla det. Därför utbildar vi ledare i coaching. Vi vill sprida kunskapen. Någon har sagt: ”Coaching cannot be taught, it can only be caught”. Därför är det först när man börjar praktisera ett coachande förhållningssätt och använda coachingsverktygen som som man upplever skillnaden.

Maila, så berättar vi mer!

Hållbarhet/CSR

Hållbarhet/CSR innebär att integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter, och att ta ansvar för företagets alla värdeskapande aktiviteter.  På engelska kallas det ”The Triple bottom line”. Det betyder att man tar ansvar för alla delar i produktionen oavsett var produktionen sker, och att det finns en tydlig strategi att minska negativ påverkan och öka positiv påverkan.

Maila, så berättar vi mer!

Skapar konkurrenskraft nu och i framtiden

Hållbarhet är här för att stanna. Miljöaspekter och social hänsyn behöver bli en integrerad del i affärsidén, för att komma åt fördelarna. Det finns globala, europeiska nationella och nationella rekommendationer och beslut som kommer påverka alla företag. Ju tidigare ett företag antar utmaningen, ju större mervärde kan skapas.

Högre effektivitet

Hållbarhetsarbetet bygger på att vision, mål och värdegrund har identifierats. När detta finns på plats blir organisationens riktning och struktur tydliga, vilket leder till snabbare beslut, kortare ställtider och större nöjdare medarbetare.

Dra nytta allt gott som redan görs

Många företag gör redan många bra saker, det finns i företagets DNA. När de goda insatser och aktiviter som redan görs, identifieras och systematiseras, kan de också kommuniceras. Vilket leder till att stärka företagets självbild både internt och externt och bidrar till ett starkare varumärke.

Nya affärsmöjligheter

När hållbarhetsstrategin finns på plats, är företaget förberett att komma in på nya marknader med hållbarhetskrav, få nya kunder med höga CSR krav och hitta nya samarbetspartners

Attrahera kompetent arbetskraft

Unga medvetna människor prioriterar värdedrivna företag, där de egna värderingarna stämmer överens med arbetsgivarens. När arbetgivaren på ett tydligt sätt kan kommunicera företagets övergripande strategiska arbete, är det större chans att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Afrika som marknad

Det finns en stor potential på den afrikanska marknaden. Här är några orsaker:

 • Hög tillväxt under de senaste 10-15 åren
 • Snabbt växande medelklass
 • Minskad fattigdom
 • Snabb teknisk utveckling

Vi jobbar tillsammans med att identifiera framgångsrika afrikanska företagare, som är mogna för samarbete på olika sätt med svenska företag. Partnerskap kan se ut på många olika sätt och utformas individuellt efter behov och förutsättningar.

 

Maila, så berättar vi mer

Våra Tjänster

Coaching

Coaching innebär att du som kund är experten och vi hjälper till att optimera er verksamhet. Vi jobbar med de mål och de områden du och företaget /organisationen identifierar som väsentliga för er utveckling. Coaching är oftast en process och börjar med ett gemensam överenskommelse om målet med coachingen, utifrån de utmaningar du står inför.<br />

När kan strategisk coaching skapa mervärde för mig och mitt företag?

Indikationer kan vara: när man behöver identifiera sånt som bara finns i huvudet, när strategiska beslut måste fattas, vid behov att förtydliga visionen, behov av tydliga mål, mål, behov av högre innovationstakt, vid hög personalomsättning, lönsamhetsproblem, mm

 

Målsättning

Högre effektivitet, högre målfokusering och nöjdare medarbetare, fördjupad företagsidentitet.

Vad

Vi jobbar igenom er vision för verksamheten, era värderingar och unika konkurrensfördel. Tillsammans preciserar vi den strategiska handlingsplanen för att nå målen och utser arbetsgrupper som kan implementera förändringarna.

Metod

Coaching

Vill du veta mer om hur strategisk coaching kan skapa mervärde för ditt företag? Kontakta oss här!

grupparbete IHH vt13_kompr

När kan vi ha nytta av kvalitetshöjande förbättringsarbete?

Om det upplevs som om det finns en högre potential i produktionen av varor och tjänster, men man lyckas inte hitta den. Förekommer det kundklagomål? Blir det många fel? Mycket svinn?

Målsättning

Undanröja hinder för positiv utveckling, större lönsamhet och högre effektivitet

Hur

Vi identifierar utmaningar för kunden, genom kartläggning av ledningsgrupp, anställda, kunder och leverantörer, frågorna bearbetas och handlingsplan utformas och genomförs

Metod

Coaching (team och enskilt), enkät och intervjuer

Vill du veta mer om hur kvalitetshöjande förbättringsarbete kan skapa mervärde för dig? Kontakta oss här!

När kan jag som chef behöva coaching?

Det snabba svaret är: alltid! En coach behövs för att ledare hela tiden ska utvecklas både som människa och som chef. Chefscoaching benämns också ibland som mentoring eller executive coaching. Det längre svaret är om du på något sätt känner att du inte kommer längre i din utveckling och i din strävan att utveckla medarbetare och verksamhet. Eller när du står inför ett vägval, eller behöver någon att bolla svåra beslut med. Du kanske har en medarbetare med stort ansvar som inte fungerar helt som du skulle önska. Han eller hon kanske behöver coaching i sin roll.

Målsättning

Att du når de mål du har satt upp på den tid du har bestämt.

Hur

Individuell coaching av ledare i annan miljö än på företaget. Samtalen är ca 2 timmar några gånger i månaden under sex månader.

Metod

Coaching

Vill du veta mer om hur du kan ha hjälp av chefscoaching? Kontakta oss här!

När är det bra med en mentor?

När du av någon anledning känner att du inte kommer till din fulla rätt, behöver ett bollplan eller vill utvecklas som människa.

Målsättning

Att du ska nå din personliga fulla potential

Hur

Som mentor är vår uppgift är att bistå dig att utvecklas som person. Mentorskap är inte enbart inriktat på arbetsuppgiften, utan på hela livet och livssituationen.

Metod

Mentoring

Vill du veta mer om vad mentorskap kan betyda för dig? Kontakta oss här!

Vi hjälper dig som företag att hitta er inneboende innovationskraft och att skapa en innovationskultur. Det finns stor risk att ni får bonuseffekter som att ni blir en attraktiv arbetsplats, behöver anställa fler och får det riktigt kul på jobbet!

Så här brukar det gå till:

 • Nulägesanalys av innovationsklimatet i företaget
 • Tillsammans med företaget identifiera målsättning
 • Tillsammans med företaget ta fram en handlingsplan

Att vara innovativ och arbeta med ständig förbättring inom alla verksamhetsområden i företaget, skapar konkurrensfördel. Med tanke på de stora internationella beslut om hållbarhetsinriktning som beslutas under 2015 (Sustainable Development Goals och klimatmötet i Paris), kommer alla företag att påverkas genom de nationella och regionala beslut som blir följden. För att kunna skapa nya produkter och tjänster, anpassa produkter och tjänster och hitta nya marknader behövs ett framgångsrikt innovationsklimat i alla företag.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att bli mer innovation? Kontakta oss här!

CSR och Hållbarhet

Vi har varit engagerade i hållbarhets- och CSR frågor under många år. Globala, europeiska, och nationella inriktningsbeslut visar att hållbarhet blir ett allt viktigare område att arbeta med för alla företag och organisationer. Det handlar om att skapa långsiktig konkurrenskraft och arbeta aktivt och strategiskt med hållbarhetsfrågor och CSR.

Målsättning

Ökad attraktionskraft nu och i framtiden, Fördjupad företagsidentitet, högre effektivitet, nya kunder, nya marknader, utvecklade produkter mm

Vad

Denna process är en strategisk inriktning och berör hela företagets verksamhet.

Tillsammans med kunder definieras befintliga resurser, nuläge, affärsmöjligheter och mål.

Metod

Strategisk coaching och analysverktyg. Metoden bygger på resultatet av den CSR studie som genomfördes under 2012-2014 på småländska företag.

För att få veta mer om hur er process skulle kunna utformas, kontakta oss här.

Vi erbjuder tjänster för att införliva ISO 26000 som ett ledningssystem för CSR och hållbarhet.

Målsättning

Ha ett effektivt ledningssystem för ständig förbättring av CSR och hållbarhetsarbetet. Möjlighet till verifiering på tre olika nivåer.

Vad

Identifiera verksamhetens viktigaste områden för CSR, identifiera de viktiga grundläggande principerna där etik, mänskliga rättigheter och transparens ingår.

Upplägg

Sker i samråd med kunden, utifrån de specifika förutsättningarna som finns.

För att veta mer om vad ditt företag han har för nytta av ISO 26000, kontakta oss här!

För mindre och medelstora företag, som saknar kompetens inom hållbarhet och CSR, erbjuder vi att stå tillförfogande under kortare eller längre tid, för att bistå i arbetet med hållbarhetsstrategi och implementeringen därav.

För att få veta mer om hur era behov av kompetens skulle kunna tillgodoses, kontakta oss här!

Inom hållbarhets arbetar Adlignum tillsammans med

Diya Consulting

Social Venture Network

Naventure Ltd

Tillsammans med Jönköping University

Sedan 2015 bedrivs en studie om implementering av hållbarhet efter Swedish Winter Challenge. Metoden är kvalitativa intervjuer och ambitionen är att intervjua alla deltagare med jämna mellanrum. Kontaktperson är Duncan Levinsohn, Lektor

Jenny Jakobsson har under 2012-2014 år följt småländska företag, som haft avsikten att implementera CSR som affärsidé. Studien gav intressanta resultat och förståelse för mindre och medelstora företags utmaningar i hållbarhetsarbetet.

 

Affärsutveckling i Afrika

Afrika är till stora delar oexploaterat av svenska företag. Det finns en stor potential och Afrika söder om Sahara har haft en hög tillväxt under många år i rad. Vi arbetar tillsammans med trovärdiga afrikanska partners som har ett stort och framgångsrikt kontaktnät.

Adlignum arbetar aktivt att utveckla ett inhemskt hållbart näringsliv i Afrika. Arbetet sker i samarbete med NaVenture Ltd i Kenya. Naventure har initierat och drivit entreprenörskapsutveckling och företagsutveckling under 20 år i Afrika söder om Sahara. Vi verkar för

 • Samarbete mellan svenska och afrikanska bolag
 • Ansvarsfull utveckling i afrikanska bolag
 • Investeringar i Afrikanska tillväxtföretag (Impact investment)

Svenska företag har möjlighet att:

 • Sälja varor och tjänster på den afrikanska marknaden genom att hitta samarbetspartners
 • Skapa joint ventures
 • Investera i afrikanska bolag och få möjlighet till god avkastning

Vill du veta mer om dina möjligheter till samarbete i Afrika? Kontakta oss Kontakta oss här!

Vad är Swedish Winter Challenge?

I Januari 2015 anordnade Adlignum tillsammans med Naventure Ltd, Naventure Nordic AB och MBCI ett företagsprogram under två veckor som vi kallade ”Swedish Winter Challenge”. 15 företagsledare från nio Afrikanska länder var i Sverige för att gå utbildning tillsammans med svenska ledare, utveckla affärsrelationen och få inspiration för utveckling. Det blev så framgångsrikt med många nya affärsförbindelser, så vi har valt att fortsätta utveckla Swedish Winter Challenge.

Think Business, not War! är ett samarbete mellan Adlignum och Goshen Group of Companies Ltd i Sydsudan, där svenska och sydsydanesiska företag inbjuds att låta entreprenörskap och partnerskap skapa  möjligheter till företagsutveckling i konfliktområden.

Kontakta oss här, så berättar vi mer.

Adlignum AB är anlitade av Jönköping International Business School, JIBS för att skapa förutsättningar för småländskt näringsliv att komma in på den afrikanska marknaden. JIBS vill att det väl upparbetade förtroendet och det kontaktnät som skapats genom doktorandutbildningar ska komma näringslivet tillgodo.

JIBS erbjuder företag som är intresserade av att komma in på den afrikanska marknaden att delta i en organiserad process, för att underlätta inträdet på den afrikanska marknaden. Aktuella länder är: Rwanda, Etiopien, Tanzania och Uganda.

Skicka ett mail, eller ring så berättar vi mer om hur vi kan underlätta för dig att komma med i JIBS program ”Private Sector Development”.

Utbildning och inspiration

Vi erbjuder utbildning inom olika områden. All utbildning har ett coachande förhållningssätt, interaktiv metod och med målsättningen att all kunskap ska implementeras direkt. Vi erbjuder också interaktiva inspirationsföreläsningar inom våra områden.

Målsättning      

Att förmedla redskap som du som ledare kan använda för att hitta den fulla potentialen hos dina medarbetare, identifiera viktiga faktorer för utveckling och driva företagsutveckling/organisationsutveckling på ett effektivt sätt.

Målgrupp  

Företagsledare och ledare inom andra verksamheter, med en önskan att utveckla sina medarbetare

Hur  

Fyra dagars utbildning i mentoring och coaching, sker i samarbete med Mentors and Business Coaches International, MBCI

Metod    

Föreläsning, workshops, egen mentoring och coaching

Nästa kurs 

16-17, 23.24 Jan 2017 tillsammans med afrikanska företagsledare, i Jönköping-

Språk  

Engelska

Pris

9500,- ex moms inkl ett uppföljande coachingssamtal

 

 

Lagar mat aktivitet TTM ht13_kompr

För mer info och anmälan, kontakta oss här!

 • Adlignum erbjuder utbildning inom hållbarhet, CSR på alltifrån en timma till flera dagar. Vi anpassar innehåll efter behov. Här är exempel på några ämnen vi erbjuder:
 • Vad är CSR?
 • Omvärldens och hållbarhet
 • Konsumentmakt
 • Hållbarhet som konkurrenskraft
 • Hållbarhetsstrategi
 • ISO 26000 CSR standarden
 • Mänskliga rättigheter och affärer

Aktuellt just nu

Just nu planerar vi för en sammanhållen hållbarhetsprocess, välkommen med!

Målsättning

Alla deltagande företag ska ha utformat en hållbarhetsstrategi, skapad utifrån det enskilda företagets unika förutsättningar.

Målgrupp

Företagsledare som vill utveckla en hållbar affärsmodell för ökad attraktionskraft. Två personer från varje företag

Hur

Sex halvdagar under tre terminer, coaching mellan varje

När

Kursstart februari 2016

Metod

Föreläsningar, workshops, eget strategiskt utvecklingsarbete, coaching

 

För mer info och anmälan, kontakta oss här!

Målsättning

Att ledare/chefer ska utveckla ett coachande ledarskap och därigenom:

 • Öka förutsättningarna att introducera, vårda och behålla personal
 • Få gruppen och individer att utvecklas och komma in i arbetet
 • Skapa förutsättningar att uppnå verksamhetens mål

Hur    

Fyra/sex heldagar under en termin, med coachingssamtal mellan varje träff

Metod    

Förläsning, interaktivitet i mindre grupper, strategiskt utvecklingsarbete

 

Kursen sker på uppdrag och anpassas efter kundens specifika behov.

För mer info, kontakta oss här!

Utbildning/föreläsning anpassar efter behov, allt från en timma till längre sammanhållande utbildningar. Ämnen som kan erbjudas:

 • Afrikas tillväxt
 • Affärsmässigt partnerskap med afrikanska företag för små och medelstora företag
 • Afrika som marknad
 • Möt entreprenörer som banat väg i Afrika

Mer mer information om innehåll och utformning, kontakta oss här!

Inspirationsföreläsningen utgår från ert behov. Det kan t ex handla om redskap för att förbättra sitt ledarskap, gemensam målsättning, eller att hitta potential i medarbetare. Tiden är 1-3 timmar och kan användas vid en nystart, konferens eller som inspiration till förändring.

Maila eller ring!

Kryddor i fönster ht 13

Nöjda medarbetare som presterar väl är en framgångsfaktor för varje företag eller organisation. En inspirationsföreläsning för medarbetare är 1-3 timmar och utgår från uppdragsgivarens behov. Det kan handla om individuell målsättning, gruppdynamik och vad man värdesätter hos arbetsgivaren och hos varandra.

Maila eller ring, för mer information!

IMG_7144

En del av det sociala ansvaret handlar om medarbetarnas välmående. För att utveckla en effektiv organisation, behöver medarbetarna må bra. Att arbeta förebyggande är lönsamt och effektivt. Därför erbjuder vi Heart Smart, en möjlighet till kompetenshöjning och bättre mående för medarbetare.

Heart Smart är en interaktiv föreläsning på 1-3 timmar om hur hjärtat fungerar och vad som kan gå fel samt dina möjligheter att förebygga och förhindra uppkomst av vissa tillstånd. Heart Smart förutsätter ingen tidigare kunskap om hjärtat. Den passar lika bra på en kick-off som på konferenser och utbildningsdagar. Innehållet anpassas efter ditt önskemål.

Visste du att

 • Hjärtat är kroppens viktigaste muskel med inneboende elektrisk aktivitet?
 • Att ditt hjärta pumpar ca 7000 liter blod varje dygn?
 • Att pacemakern är en svensk uppfinning?

Konsekvenserna av detta och mycket mer är innehållet i Heart Smart.

heart in hand

Heart Smart ges av Stefan Jakobsson, hjärtspecialist, överläkare, IBHRE certifierad och hängiven Göteborgsvarvslöpare.

Intresserad? Kontakta oss här

Vad säger våra kunder?

"For me the winter challenge was great. Before then, I was really not exposed to Business Mentoring/Coaching even after my 14 years working experience in a marketing company. For the first time, I started to see things differently through the principles of Mentoring & Coaching. Thank you Jenny & Co, thank you MBCI.    "

Rahila Majam, Nigeria Environmental solutions

"When the invitation to attend the Swedish winter challenge came through I was very excited about it and knew I had to be part of this experience. And I must admit I was not disappointed at all as this seminar exceeded my expectations. One of the greatest values of the challenge is that it did not end in Sweden but was carried home to my working environment and my family. The mentorship program has helped me build…"

Peter Kangamba, Zambia CEO and owner Mercari Enterprises Ltd

""Upptäckte en ny sida inom mig" Fyra intensiva dagar med seminarier, samtal och undervisning gav mig värdefulla redskap som jag har nytta av i mitt yrke. Men det viktigaste har varit den inre resa jag startade vid TTM-dagarna. Tack för underbara jordnära ledare."

Saddia H. Larsson, VD och ägare Saddia Hidalgo Verksamhetsutveckling AB

"I've been a lecturer as well as a consultant for quite some years. Being able to spend 4 full days looking into the facilitative leadership characteristics was valuable, encouraging and challenging. To do this together with business people from the African continent added more dimensions to it as cultural perspectives gave depth and width to the discussions and workshops. I can highly recommend this course."

Peter Kammensjö,  Mentor and Lecturer at University of Borås, Sweden

KONTAKTA OSS

Adlignum AB

Björnebergsvägen 4a
55312 Jönköping Sweden

+46 725 610104
Org nr 556873-1623